Protección de datos

Responsable do tratamento

Xunta de Galicia - Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

Finalidades do tratamento

Tramitar as solicitudes de alta como usuario, xestionar información do perfil de usuario, xestionar reservas de viaxes e recibir notificacións.

Lexitimación para o tratamento

Consentimento inequívoco da persoa interesada.

Destinatarios dos datos

As Administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a xestión da súa solicitude ou comunicación; as empresas de transporte concesionarias dos servizos para a xestión das reservas tramitadas.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o consentimento segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos

Información adicional https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais